top of page

Ongeoorloofd registreren domeinnaam

De domeinnaam wordt bij middel van een eenvoudige aangifte geregistreerd bij een beheerder van een top-level domeinnaam. In België wordt de functie van de domeinnaamautoriteit voor de extensie “.be” uitgeoefend door de Domain Name Registration Services België, afgekort DNS.


First come, first serve


Bij de registratie van de domeinnaam wordt doorgaans enkel nagegaan of deze domeinnaam beschikbaar is. Er wordt geen verband gevraagd tussen de domeinnaam en de aanvrager, noch wordt er nagegaan om welke reden een domeinnaam geregistreerd wordt. Er wordt met andere woorden gewerkt met het principe “first come, first serve”.

Cybersquatting

Omdat bij de toekenning van een domeinnaam er geen a priori controle wordt uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de domeinaanvraag, dienen geschillen achteraf opgelost worden.


Artikel XII.22 WER bepaalt dat het verboden is “om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, te laten registreren door een hiertoe officieel erkende instantie, al dan niet via een tussenpersoon, wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort[1]. In dat geval is er sprake van wederrechtelijk registreren van een domeinnaam of cybersquatting.


Cybersquatting is een vorm van cybercriminaliteit. Een andere voorbeeld van cybercriminaliteit is phishing. Mr.Franklin kan je hierbij helpen door het uitvoeren van phishingsimulaties op maat.


In deze blogpost geeft Mr.Franklin 5 tips hoe jij jouw onderneming kunt beschermen tegen cybercriminaliteit.


Het doel van cybersquatting is meestal om de domeinnaam nadien duur te verkopen aan een geïnteresseerde persoon of onderneming. Een domeinnaam verkopen gebeurt dan soms voor veel geld! Soms wordt ook de bekendheid van de gekozen domeinnaam misbruikt om bezoekers naar de eigen website te lokken.


Uit de parlementaire voorbereidingsstukken blijkt dat de bepalingen inzake cybersquatting niet alleen van toepassing zijn op de registratie van domeinnamen in de commerciële wereld, maar op alle wederrechtelijke registraties van domeinnamen[2]. Om te kunnen spreken van wederrechtelijk registreren van een domeinnaam moet cumulatief aan drie voorwaarden voldaan zijn:


A.        De domeinnaam is identiek aan of overeenstemmend met

De registratie moet een domeinnaam betreffen die ofwel identiek is aan of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met onder meer een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit die aan iemand anders toebehoort.


Gelet op het grote aantal Internet gebruikers, zal het regelmatig gebeuren dat meerdere personen, particulieren of ondernemingen, eenzelfde domeinnaam wensen te registreren. Zo waren er voor de domeinnaam ‘dupont.com’ vier gegadigden : de heer Dupont, een gewone Belgische burger ; de Luxemburgse commerciële vennootschap Dupont; de Franse houder van het cosmetica merk ‘Dupont’ en de Nederlandse houder van het merk ‘DUPONT’.


B.        De registratie van de domeinnaam geschiedt zonder enig recht of legitiem belang.


Voor een registratie van een “.be” domeinnaam (Belgische domeinnaam), kan de domeinnaamhouder zijn rechten of legitieme belangen onder meer aantonen door de volgende omstandigheden[3]:

–            voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;

–            de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen;

–            de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.


C.        Registratie gebeurde ter kwader trouw


Het wederrechtelijk registreren geschiedt met het doel een derde te schaden of om een ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de registratie.


Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, kan onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden[4]:

–            de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die hoger is dan het bedrag dat de domeinnaamhouder kan aantonen als de kosten die hij betaalde voor het verwerven van de domeinnaam;

–            de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig;

–            de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren;

–            de domeinnaam is bewust gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere online plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere online plaats;

–            de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsnamen geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.


Meer informatie over domeinnamen registreren en onze diensten kan u hier vinden.


Wat kun je doen tegen cybersquatting?


De vraag rijst ten slotte wat je kunt doen tegen cybersquatting? Meer hierover lees je op deze blogpost.


Mr.Franklin is jouw expert binnen het IT-recht & cybersecurity. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Voetnoten:

[1] Art. XII.22 WER.

[2] Parl. St. Kamer, 2000-2001, 1069/ 001. [3] Art. 10, b, 3 Algemene voorwaarden DNS, versie december 2016, https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/documents/Enduser_Terms_and_Conditions_nl_v6.0.pdf.留言


bottom of page