top of page

Witwaspreventie

Verplichte acceptatieprocedure voor advocaten

 

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kortweg ‘de witwaswet’, zegt u misschien niet zoveel. Toch heeft deze wet niet alleen implicaties op de relatie met uw bank, uw notaris of een andere financiële raadgever, maar ook op de relatie met uw advocaat.

In uitvoering van de witwaswet vaardigde de Orde van Vlaamse Balies een reglement uit dat sinds 30 december 2011 door alle advocaten strikt moet worden nageleefd. Dit reglement verplicht elke advocaat een acceptatieprocedure te voeren voor elke cliënt en elk dossier.

Omdat wij het belangrijk vinden u hierover in te lichten, vindt u hieronder een toelichting.

 

Wij polsen naar de aard van de opdracht

 

Wij moeten bij u polsen naar de aard van de opdracht die u ons wenst te geven, zodat we kunnen bepalen of de witwaswet van toepassing is.

Voor zover de opdracht betrekking heeft op welbepaalde zaken die de wetgever als ‘witwasgevoelig’ heeft aangemerkt, kan de witwaswet van toepassing zijn en moeten wij een identiteitsonderzoek doen. Concreet gaat het om de volgende opdrachten:

 

·       Optreden in uw naam of voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

·       U bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
i. Aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven.
ii. Beheren van gelden, effecten of andere activa.
iii. Opening of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen.
iv. Organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen
v. Oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.


Voor advies over de bepaling van uw rechtspositie, het voeren, voorbereiden en zelfs vermijden van rechtsgedingen is de witwaswet niet van toepassing en hoeft er geen identiteitsonderzoek te gebeuren.

 

De identificatieprocedure

Voor zover zou blijken dat de ons toe te vertrouwen opdracht onder de toepassing van de witwaswet valt, zijn wij verplicht te informeren naar uw identiteit en deze van de rechtspersoon die u mogelijk vertegenwoordigt. Wij zullen u om een kopie van uw identiteitskaart vragen en als het een vennootschap betreft om een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wij zullen u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen.

 

De uiteindelijke begunstigden

Wij moeten nagaan wie de uiteindelijke begunstigden zijn van de rechtspersoon-cliënt. Dit betekent dat wij moeten informeren naar de natuurlijke personen die verondersteld worden controle uit te oefenen over de vennootschap. Controle uitoefenen betekent in dit geval dat zij een beslissende invloed hebben op de aanstelling van de meerderheid van de bestuursleden en/of directeurs of op de oriëntatie van de vennootschap.

Praktisch gezien moeten wij vragen naar de identiteit van alle aandeelhouders die minstens 25% van de aandelen in de vennootschap bezitten. Als deze aandeelhouders op hun beurt rechtspersonen zijn, is extra informatie nodig om de identiteit vast te stellen van de natuurlijke personen die de aandeelhouders van die onderliggende vennootschappen zijn. Het is noodzakelijk om de keten van opeenvolgende eigenaars – en de aandeelhouders van de eigenaars – te volgen tot de uiteindelijke eigenaar geïdentificeerd is. Als deze gegevens moeten worden aangepast in de loop van onze zakelijke relatie, dan vragen wij u om ons deze informatie spontaan te bezorgen.


 

Moet u de informatie geven die wij u vragen?

De wet verbiedt ons een zakelijke relatie met u aan te gaan en verplicht ons onze voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer wij de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe ontvangen. Het is dus belangrijk dat u uw medewerking verleent aan de acceptatieprocedure.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij garanderen u volledige discretie over alle gegevens die u ons voor en tijdens onze zakelijke relatie toevertrouwt. De witwaswet doorkruist ons beroepsgeheim niet. Wij zullen dus enkel mededeling doen van de identificatiegegevens die u ons hebt bezorgd wanneer de witwaswetgeving ons daartoe verplicht.

Wenst u een kopie van de identificatiefiche die wij bijhouden, vraag er gerust naar. Ze zal u onmiddellijk worden bezorgd.

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de acceptatieprocedure die wij moeten volgen en gaan ervan uit dat u hieraan uw medewerking zult verlenen. U kunt ervan op aan dat deze acceptatieprocedure onze professionaliteit en inzet voor u op geen enkele manier zal beïnvloeden.

Mocht u nog verdere toelichting wensen, dan kunt u steeds bij ons terecht.

bottom of page