top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING
(versie 1 dd. 15 september 2018)

 

1. Voorwerp van de dienstverlening 

1.1 Op elke overeenkomst met “Mr. Franklin”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, met ondernemingsnummer BTW BE0702.924.851, hierna “het kantoor” genoemd, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt zijn uitgesloten.

1.2 De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zelfs indien een cliënt de opdracht – uitdrukkelijk of stilzwijgend – heeft verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon die deel uitmaakt van het kantoor. De cliënt aanvaardt dat de advocaten, medewerkers en aangestelden van het kantoor geen verplichting aangaan en hebben ten aanzien van cliënten. De cliënt aanvaardt met betrekking tot de opdracht om geen (aansprakelijkheids)vordering in te stellen tegen enige advocaat, medewerker of aangestelde van het kantoor en doet hiervan onherroepelijk afstand.

1.3 De cliënt verbindt zich ertoe alle relevante gegevens en inlichtingen desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de dergelijke informatie en gegevens, ook indien deze verifieerbaar zijn. Het kantoor levert haar diensten uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het Kantoor spant zich ervoor in de opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren.

 

2. Informatie en verwerking van persoonsgegevens 

2.1. Het kantoor informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het kantoor, alle nuttige informatie aan het kantoor.

2.2. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan het kantoor om alle gegevens nodig voor de opdracht, daarbij inbegrepen bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig artikel 8 GDPR en gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, te verwerken in het kader van deze opdracht voor een of meer doeleinden.

2.3. Uw gegevens zullen enkel gedeeld worden met derde partijen in het kader van de uitoefening van de opdracht, zoals de partijen in een procedure, de rechtbank, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties. Deze opsomming is niet limitatief. Uw gegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen het kantoor en de client.

2.4. Het kantoor heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

2.5. De cliënt heeft het recht om op elk ogenblik een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan het kantoor te richten. De privacy policy van het kantoor is terug te vinden op misterfranklin.be/privacypolicy.

2.6. De client kan zijn rechten uitoefenen door het kantoor te contacteren per e-mail op het adres dpo@misterfranklin.be of per post naar Mr. Franklin, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

2.7. De client heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

 

3. Beroep op derden

3.1.  Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat het kantoor, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2.  Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan het kantoor.

3.3.  Het kantoor doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

4. Kosten en ereloon

4.1.  Het ereloon is de vergoeding voor de door het kantoor geleverde diensten. Het ereloon kan berekend worden ofwel op vooraf afgesproken vaste prijzen, ofwel op basis van een periodieke abonnementsforfait ofwel op basis van een uurtarief. Zowel het uurtarief als de het abonnementsforfait kunnen periodiek door het kantoor worden herzien en zijn van toepassing vanaf de datum van de wijziging. De erelonen van het kantoor omvatten geen (gerechts)kosten en uitgaven.

4.2.  De (gerechts)kosten en de uitgaven zijn de kosten die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. De gerechtskosten en uitgaven van het kantoor worden doorgerekend aan kostprijs. De cliënt kan ten allen tijde een overzicht vragen van de op een gegeven ogenblik geldende uurtarieven en forfaitaire kosten van het kantoor.

4.3. Het overeengekomen ereloon is steeds exclusief btw aangegeven. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere)  voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief (21%).

4.4.  Het kantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50% geacht worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van de btw doorbelast mogen worden.

4.5. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het kantoor aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de btw-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door het kantoor om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

4.6.  De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van het kantoor binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Het kantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

4.7.  Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

4.8.  Na aanmaning, hetzij per brief hetzij per e-mail,  tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo van rechtswege rente verschuldigd gelijk aan de rentevoet conform de wet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de datum van de aanmaning. Bij laattijdige betaling is de cliënt ook een eenmalige compensatie voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 125,00 euro. Bij wanbetaling kan het kantoor de dienstverlening opschorten.

 

5. Derdengelden

5.1.  Het kantoor stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan   zijn   cliënt.  Indien het kantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2.  Het kantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het kantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat het kantoor openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan het kantoor voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

5.3.  Het kantoor stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Het Kantoor is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de opdracht (de “Schade”) geleden door de cliënt ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van de opdracht. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk voor onrechtstreekse Schade of gevolgschade, waaronder begrepen Schade geleden door derden.

6.2. Indien het is vastgesteld dat het Kantoor aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het totale ereloon betaald door de cliënt voor de betrokken opdracht onverminderd wat hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 250.000,00 EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval.

6.3.  Indien het kantoor wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van het Kantoor en derden (met inbegrip van de cliënt), zal het kantoor ten hoogste aansprakelijk zijn voor de Schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het Kantoor zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

6.4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de cliënt of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de opdracht.

6.5.  Elke vordering ten overstaan van het Kantoor moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van het Kantoor vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

6.6.  Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen het kantoor twee jaar na het einde van de betrokken opdracht.

6.7.  De cliënt zal het kantoor en de advocaten, medewerkers en aangestelden vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de opdracht.

6.8.  Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het kantoor – en geldt voorzover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

 

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1   De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door het kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het kantoor maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het kantoor kan geen schadevergoeding vragen.

7.2   Op eerste verzoek zal het kantoor aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3   Het kantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient het kantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

bottom of page