top of page

Eerste rulings over nieuw fiscaal gunstregime inzake auteursrechten

Op 27 september 2023 en 10 oktober 2023 publiceerde de Dienst Voorafgaande Beslissingen twee eerste belangrijke rulings omtrent het hervormde belastingregime rond auteursrechten. Bij deze hervorming is er gesneden in door wie en hoe deze voordeligere belasting toegepast kan worden. Wat deze hervorming exact inhield, kunt u hier nog eens nalezen. Omdat de hervormde regels geplaagd waren met een aantal onduidelijkheden, is het meer dan welkom dat de rulingpraktijk een aantal zaken opheldert.


Voorwerp van de rulingaanvragen


typemachine met een nieuwsbericht

De ruling van 27 september 2023 was naar aanleiding van de vraag van een auteur van artikelen in een fiscaal tijdschrift of zijn vergoeding voor de publicatie van zijn artikels onder het nieuwe fiscale gunstregime voor auteursrechten zou vallen en dus belast mocht worden als roerend inkomen. In de voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 boog de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich over deze vraag.De ruling van 3 oktober 2023 werd uitgelokt door een bedrijf dat actief is in de IT-sector, met de vraag of een deel van het loon van de ontwikkelaars onder het gunstige fiscale regime kon vallen. Hier heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich (negatief) uitgesproken in de voorafgaande beslissing nr. 2023.0659.


Het hervormd fiscaal gunstregime inzake auteursrechten


De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft in haar beslissingen herhaald aan welke voorwaarden inkomsten uit auteursrechten moeten voldoen om onder het voordelige belastingregime te vallen.


1) Het moet eerst en vooral gaan om concrete en originele werken van letterkunde of kunst, beschermd door het auteursrecht.

2) De inkomsten moeten zijn ontstaan uit een overdracht van auteursrechten op de werken of uit de verlening van een licentie erop. Hierbij moet de overdracht of licentie betrekking hebben op exploitatie of daadwerkelijk gebruik van deze rechten.

3) De inkomsten moeten worden verkregen door de oorspronkelijke maker van het werk, of door zijn erfgenamen.

4) De nieuwste voorwaarde van het hervormde auteursrechtenregime is dat de maker van het werk moet beschikken over een kunstwerkattest. Tot op heden is dit nog niet in werking, bij gebrek aan extra reglementering hierrond. Verwacht wordt dat op uiterlijk 1 januari 2024 de Kunstwerkcommissie van start zal gaan, waarbij er een nieuw platform wordt opgericht voor het aanvragen van het kunstwerkattest. Bij gebreke aan dit kunstwerkattest, geldt als alternatieve voorwaarde dat de overdracht of licentie aan een derde moet gebeuren voor publieke mededeling, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie van de werken.pen aan het schrijven op een blad papier

In de zaak van 27 september heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen beslist dat de vergoeding van de auteur in het fiscale tijdschrift onder het toepassingsgebied van het gunstregime valt. De artikels die de auteur schrijft voldoen namelijk aan de hierboven vernoemde auteursrechtelijke criteria. De inkomsten worden verkregen uit de overdracht van de auteursrechten (aan de uitgeverij van het tijdschrift) en gebeuren met het oog op de exploitatie hiervan. Bovendien gebeurt de overdracht met oog op de uiteindelijke mededeling van de werken aan het publiek. In die zin wordt de toepassing van het gunstregime aanvaard.


In de zaak van 3 oktober heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen dan weer negatief geoordeeld over het lot van computerprogramma’s in het gunstregime voor auteursrechten. Het fiscaal gunstregime verwijst immers enkel nog naar het algemene wettelijke kader inzake auteursrechten, en niet meer naar het specifieke wettelijke beschermingsregime van computerprogramma’s. Hierdoor is de Dienst Voorafgaande Beslissingen van mening dat vergoedingen uit de overdracht of licentie van auteursrechten op computerprogramma’s niet meer onder het fiscale gunstregime vallen. Het werd al eerder gevreesd dat dit zou gebeuren, en in deze ruling heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen dat voor de eerste keer bevestigd.


Financiële begrenzingen


Met de hervorming van het fiscaal gunstregime rond auteursrechten heeft de wetgever gezorgd voor een strengere plafonnering van wat er nog kan worden aangemerkt als roerende inkomsten bij auteursrechten. Hierbij zijn er 2 absolute drempels en 1 relatieve.


1) Ongewijzigd blijft de absolute drempel van 37 500 euro (geïndexeerd voor 2023 is dit 64 070 euro).

2) Met de hervorming is evenwel een nieuwe absolute drempel ingevoerd: heeft men in de vier vorige belastbare tijdperken inkomsten uit auteursrechten verkregen waarvan het gemiddelde bedrag hoger ligt dan 37 500 euro (geïndexeerd voor 2023 is dit 64 070 euro), dan worden alle inkomsten uit auteursrechten voor het huidige jaar hervormd naar beroepsinkomen.

3) Tot slot wordt de relatieve drempel eveneens verstrengd. Indien de auteur voor de geleverde prestaties vergoed wordt, mag daarvan niet meer dan 30% aangemerkt worden als inkomsten uit auteursrechten. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen, is er wel een overgangsregeling waarbij die drempel 50/50 bedraagt in aanslagjaar 2024, 40/60 in aanslagjaar 2025 en tot slot 30/70 vanaf aanslagjaar 2026. Hierdoor wordt dan 70% aangenomen als beroepsinkomsten, en maximum 30% als inkomsten uit auteursrechten.

pen op omslag notitieboek

De relatieve drempel geldt echter alleen wanneer de overdracht gepaard gaat met een onderliggende prestatie, wat bijvoorbeeld het geval is als wanneer de auteur een auteursrechtelijk beschermd werk heeft gemaakt onder het gezag van een werkgever of in opdracht van een opdrachtgever.


In de beslissing van 27 september werkte de auteur daarentegen niet onder het gezag of in opdracht van de uitgever. Hierdoor is de procentuele beperking van de relatieve drempel niet van toepassing en kan hij het volledige bedrag dat hij als vergoeding voor de overdracht van zijn auteursrechten heeft ontvangen, inbrengen als roerend inkomen dat tegen de roerende voorheffing belast wordt. De Dienst Voorafgaande Beslissingen benadrukt hier wel dat de twee andere absolute drempels niet overschreden mogen worden.


Conclusie


Met de hervorming van het belastingregime rond auteursrechten zijn er drie verschillende drempels waar de fiscus rekening mee houdt. Uit deze rulingbeslissing blijkt dat de relatieve drempel niet te eng moet worden geïnterpreteerd, en deze bijgevolg in sommige omstandigheden niet wordt toegepast als de auteur buiten het kader van zijn beroepsactiviteiten en dus niet onder het gezag of in opdracht werkt. In dat geval moet er geen toepassing gemaakt worden van de 70/30-regel. Met de twee andere absolute drempels moet wel altijd rekening mee worden gehouden.


Verder heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen, zoals gevreesd, voor ophef gezorgd in de IT-sector. In haar nieuwste beslissing vallen auteursrechten op computerprogramma’s niet onder het hervormde gunstregime voor auteursrechten. Hoe deze evolutie verder zal verlopen, volgt Mr. Franklin op de voet voor u op. Bij vragen kunt u ons altijd hier contacteren.

Comments


bottom of page