top of page

Patenten aanvragen

Patenten aanvragen

Patenten aanvragen: waar en hoe? Bijstand door Mr. Franklin


Tegenwoordig kom je vaak Engelse termen tegen. Ook voor intellectueel eigendom is dit zeker het geval. Dat kan wel eens voor verwarring zorgen: zo weet men bijvoorbeeld niet altijd dat patent eigenlijk naar hetzelfde exclusief recht verwijst als octrooi. Mr. Franklin legt uit wat octrooien of patenten eigenlijk zijn, en hoe je zo’n patent kan aanvragen.Patent of octrooi?


Een octrooi en een patent zijn eigenlijk synoniemen van elkaar. In het Nederlands verwijst men met ‘octrooi’ naar een exclusief recht op een uitvinding die officieel verkregen kan worden. Het woord ‘patent’ is een Engelstalige term met dezelfde betekenis. Omwille van de globale internationalisering en de toename van het gebruik van Engelstalige termen wordt het woord ‘patent’ nu in het volksmond soms in plaats van octrooi gebruikt.Wat is een patent?


De houder van een octrooi (patent) kan aan iedereen de exploitatie van zijn uitvinding verbieden. Het is dus in feite een soort van verbodsrecht. Iedere derde die een inbreuk pleegt door de uitvinding in kwestie zonder de toestemming van de octrooihouder te gebruiken kan dan ook aansprakelijk worden gesteld.


Wil je jouw uitvinding beschermen, dan kan je kiezen tussen het aanvragen van een Belgisch octrooi, een Europees octrooi of een internationale PCT-aanvraag. Afhankelijk van de gekozen beschermingsomvang moeten er verschillende procedures gevolgd worden, waarbij de administratieve kosten ook sterk variëren.Belgisch octrooi (patent)


Een Belgische octrooiaanvraag wordt behandeld door de Belgische Dienst Intellectuele Eigendom (DIE). Een Belgisch octrooi biedt dan ook, zoals de naam het doet vermoeden, enkel in België bescherming.Europees octrooi (patent)


Een Europees octrooi wordt verleend door het Europees Octrooibureau (EOB). Dit Europees patent kan, naar keuze van de aanvrager, als een bundel van nationale afzonderlijke octrooien worden gevalideerd in de diverse lidstaten bij het Europees Octrooiverdrag.Internationale PCT-aanvraag


Wil je een internationaal octrooi verkrijgen dat buiten Europa ook beschermd wordt, dan kan je ervoor kiezen om een internationale PCT-aanvraag (Patent Cooperation Treaty) in te dienen.


Op basis van het PCT-verdrag kan één octrooiaanvraag in een groot aantal landen worden verdergezet. Deze ene octrooiaanvraag dient na verloop van een bepaalde periode opgesplitst te worden in nationale of regionale octrooiaanvragen.Kan iedereen zomaar octrooien/patenten aanvragen?


Opdat een octrooi verleend wordt voor een bepaalde uitvinding, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De wet geeft bovendien geen definitie van een uitvinding weer. Het wordt wel algemeen aanvaard dat het moet gaan om een technische oplossing van een technisch probleem opdat er sprake zou zijn van een octrooieerbare uitvinding.Voorwaarden voor een uitvinding


Allereerst moet de uitvinding waarvoor de octrooiaanvraag gedaan wordt, een technisch karakter hebben. De industriële toepasbaarheid van de uitvinding in kwestie zal worden onderzocht. Meestal blijkt de toepassing van een uitvinding rechtstreeks uit het product zelf. In specifieke gevallen waar de industriële toepassing niet duidelijk is (bijvoorbeeld wanneer men een werkwijze door octrooi wilt beschermen) moet het octrooiaanvraag de praktische toepassing van de uitvinding beschrijven.


Bovendien moet deze uitvinding ook nieuw zijn: dit wil zeggen dat de uitvinding geen deel mag uitmaken van de huidige stand van techniek. De stand van techniek refereert naar alle beschikbare informatie die voor de indieningsdatum van octrooiaanvraag publiek is bekendgemaakt.


​​Verder moet de uitvinding het resultaat zijn van uitvinderswerkzaamheid. Dit betekent dat de uitvinding voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze mag voortvloeien uit de stand van techniek. Een uitvinding moet inventief zijn en dus meer inhouden dan enkel hetgeen wat een doorsnee vakman kent.Is een patent/octrooi aanvragen altijd nodig?


Een groot voordeel van octrooibescherming is natuurlijk de exclusiviteit. Als octrooihouder verkrijg je als het ware een tijdelijke monopolie over de uitvinding in een bepaald geografisch gebied. Bovendien heeft een octrooi ook een marketingwaarde: het bevordert zeker en vast het imago van jouw bedrijf. De concurrenten zullen dan ook niet snel jouw uitvinding durven te kopiëren. Doen ze dit wel en word jij op de hoogte gebracht, dan kan je als octrooihouder een rechtszaak aanspannen tegen de inbreukmakers. Hierdoor wordt er dus een afschrikwekkend effect gecreëerd.


Het nadeel is dat de aanvraag van jouw octrooi gepubliceerd zal worden. Daarmee maak je jouw uitvinding aan iedereen bekend. Natuurlijk geniet je als octrooihouder dan nog steeds de octrooibescherming, maar je loopt ook het risico om je concurrenten de nieuwe informatie te verschaffen. Op basis van de kennis die iemand uit jouw octrooi kan putten kan men namelijk zijn eigen product of werkwijze verbeteren. Het aanvragen van een octrooi heeft bovendien weinig zin indien het moeilijk, kostelijk of zelfs onmogelijk is om eventuele inbreukmakers op jouw rechten op te sporen.


Het is dus aan jou als uitvinder om zelf uit te maken wat jouw prioriteiten zijn. De professionals van Mr. Franklin staan je graag bij indien je over de voor- en nadelen van octrooibescherming twijfelt. De focus van onze dienstverlening ligt op jouw onderneming, jouw verwachtingen en jouw persoonlijke wensen. Wij zorgen er graag voor dat je firma innovatieve projecten juridisch correct kan realiseren.Mr. Franklin: jouw intellectuele eigendom-expert


Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in de intellectuele eigendomsrechten. Ons team heeft een bijzondere expertise in het octrooirecht. We hebben ervaring met allerlei diverse octrooiaanvragen en begeleiden zowel de procedures rond het verkrijgen of beschermen van een octrooi als de onderhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op octrooien.


Wil je een octrooiaanvraag indienen maar ben je niet zeker of jouw uitvinding aan alle voorwaarden voldoet? Of werd er al een patent verleend en wil je jouw rechten uitoefenen? In deze en alle andere IP-gerelateerde procedures staan de experts van Mr. Franklin jou graag met raad en daad bij.Contacteer ons


Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent onze dienstverlening en de eraan verbonden tarieven.


Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page