top of page

Helft gecontroleerde Belgische webshops voldoen niet aan wet consumentenbescherming

De federale overheidsdienst Economie maakte op één juni 2015 bekend dat bij een controle van 59 Belgische webshops eind 2014, er 27 niet in orde waren met de consumentenwetgeving. Twee/derde van de websites zijn, ná een verwittiging ontvangen te hebben, ondertussen in orde, maar 9 websites voldoen nog steeds niet aan de wetgeving. Zij riskeren een boete tot 25.000,00 euro!


Wet consumentenbescherming


Dit bericht komt er net een jaar nadat de nieuwe wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming in voege is getreden. Deze wet voerde met betrekking tot verkopen en aanbieden van diensten op afstand (dus o.a. via internet) een reeks aan nieuwe verplichtingen in, naast de algemene regels met betrekking tot consumentenbescherming.


Zo moet de handelaar de consument voor het sluiten van de overeenkomst een uitgebreide lijst met inlichtingen bezorgen, waaronder de kenmerken van het goed of de dienst, de leveringskosten, het hierna beschreven herroepingsrecht, de wettelijke waarborg en de wijze van betaling. Deze informatieverplichting dient tweemaal te gebeuren en in specifieke bewoording. Verder werden nog specifieke regels opgenomen met betrekking tot het aanvinken van keuzes en supplementen. Tevens werd ingevoerd dat bij verkoop aan buitenlandse consumenten, de web-shop steeds dient te voldoen aan het dwingend recht van het land van de consument!


Herroepingsrecht


Het herroepingsrecht van de consument werd zowel voor verkoop als voor aanbieden van diensten uitgebreid naar 14 dagen. De herroeping kan zonder een reden op te geven. Op de website moet nu ook verplicht een model-herroepformulier beschikbaar zijn en dient de handelaar duidelijk informatie te geven over de kosten ten laste van de consument. Dit herroepingsrecht gaat ver.


De consument kan namelijk enkel aansprakelijk gesteld worden voor waardeverminderingen van de goederen die het gevolg zijn van handelingen die verder gaan dan wat nodig is om de kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat je avondschoenen na een avondje stappen gewoon zou mogen terugsturen. De consument kan al helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor waardeverminderingen aan de goederen wanneer de informatieverplichtingen met betrekking tot het herroepingsrecht door de handelaar niet werd nageleefd. Tevens wordt de herroepingstermijn verlengd naar 12 maanden in dit geval. In theorie kan de consument aldus, indien de website niet overeenstemt met de geldende wet, 11 maanden na aankoop zijn versleten schoenen terugsturen en terugbetaling vragen van de volledige verkoopprijs…


 Bij het verrichten van diensten tijdens de herroepingstermijn, behoudt de consument zijn herroepingsrecht! Enkel indien de consument uitdrukkelijk instemt met de uitvoering van de dienst, aan de informatieverplichtingen werd voldaan en de consument overeenkomstig de wet afstand doet van zijn herroepingsrecht, verliest hij dit bij volledige uitoefening van de overeenkomst. Aldus ook bij levering van online diensten is misbruik van dit herroepingsrecht mogelijk, zeker indien de website niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet en de herroepingstermijn tot twaalf maanden wordt verlengd!


Conclusie


Met de publicatie van deze controles toont de overheid aan dat het hen menens is met de naleving van deze wet. In het kader van de ‘Internet Sweep Day’ van alle Europese lidstaten werden in heel Europa 235 controles uitgeoefend, waarvan dus één/vierde in België. Naar de toekomst toe zullen deze controles waarschijnlijk alleen maar opgevoerd worden.

Daarnaast blijkt uit het voorgaande dat uw webshop ook buiten deze controles maar best aan de wettelijke verplichtingen voldoet, al was het maar om eventuele misbruiken met betrekking tot het herroepingsrecht te kunnen tegengaan.


Naast de wet consumentenbescherming werden sinds 1 januari van dit jaar aan alle website bijkomende informatieverplichtingen opgelegd, onder andere met betrekking tot privacywetgeving. Je kan je dus maar best vooraf goed informeren om niet voor verrassingen te staan!


Mr. Franklin heeft een grote expertise in het begeleiden van start-ups en scale-ups als juridische en strategische partner. Meer weten over wettelijke regels voor webshops of algemene juridische verplichtingen van een onderneming? Neem vrijblijvend contact met ons op.


댓글


bottom of page