top of page
business-woman-is-auditing-2021-09-05-18-25-08-utc-min.jpg

MERK & JURIDISCHE BESCHERMING

Om exclusieve rechten op een merk te verkrijgen, moet je rekening houden met bepaalde regels die door de wetgever en de rechtspraak opgesteld zijn. Deze regels vormen samen het merkenrecht.

 

In deze blogpost vertelt Mr. Franklin aan welke kenmerken een teken moet voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het merkenregister.

Waarom is kwalificatie als merk belangrijk?

 

Zodra een teken alle kenmerken van een geldig merk heeft, kan je een aanvraag tot merkregistratie indienen. Een succesvolle merkregistratie verleent aan de houder exclusieve rechten op het geregistreerd merk.

Ben je de houder van een merkrecht, dan kan je optreden tegen iedere derde die gebruikmaakt van jouw beschermd merkteken, indien dat voor verwarring of afbreuk aan jouw merk kan zorgen.

Het is dus in jouw belang dat het door jouw gekozen teken alle kenmerken van een geldig merk bevat.

Anker 1

Merk vs. handelsnaam

 

Het doel van een merk is de door een bepaald bedrijf aangeboden producten of diensten te onderscheiden. Een handelsnaam daarentegen onderscheidt het bedrijf zelf.

In tegenstelling tot het recht op een merk, waarvoor een formele registratie vereist is, wordt het recht op een bepaalde handelsnaam verkregen door het louter gebruik ervan. De bescherming die zo’n commerciële naam geniet strekt zich ook niet over het volledig gebied van één of meerdere landen, maar wordt enkel lokaal geboden. 

Voorwaarden voor een geldig merk

 

Absolute gronden-onderzoek

 

Er bestaan ook zogenaamde absolute gronden voor weigering van de registratie van een merk. Alle merken die ter registratie aangeboden worden, worden hieraan getoetst. Kan het door jouw gedeponeerd teken de test van deze absolute weigeringsgronden niet doorstaan, dan zal het geen bescherming verkrijgen. Een bedrijf zou er dus goed aan doen om voor het indienen van een merk eerst een grondige controle uit te voeren.

Mr. Franklin controleert graag of het door jouw voorgestelde teken de absolute gronden-test doorstaat en ook op basis van andere regels juridisch volstaat om merkbescherming te verkrijgen. Eventueel bekijken we samen wat de mogelijke alternatieven zijn. Zo kan je een weloverwogen keuze van het juiste teken maken, om daarna tot succesvolle registratie over te gaan.

 

Zie een andere uitgebreide blogpost van Mr. Franklin voor meer informatie over het merkrecht en onze diensten met betrekking tot de registratie van jouw merk.

Anker 2

Onderscheidend vermogen

 

Een merkteken moet ervoor kunnen zorgen dat de consument de producten of diensten afkomstig van een bepaald bedrijf kan onderscheiden van hetgeen wat de andere producenten op de markt brengen. Het publiek moet het merk kunnen associëren met de onderneming.

Een merk verkrijgt haar onderscheidend karakter onder andere doordat de producent dat merk naar het publiek toe gebruikt. Het publiek moet door het onderscheidend vermogen van het teken dit specifiek merk kunnen associëren met producten of diensten die jouw bedrijf verhandelt.

Hoe een gemiddelde consument jouw merk opvat is dus van bijzonder belang. Daarbij moet je niet uit het oog verliezen dat merken niet louter een beschrijvend karakter mogen hebben. Dat wil zeggen dat merken niet gewoon de te koop aangeboden producten mogen beschrijven. Is dit wel het geval, dan zal jouw aanvraag tot merkregistratie geweigerd worden.

Toelaatbaarheid

 

Een merk moet ook toelaatbaar zijn. Juridisch gezien wil dat zeggen dat het door jouw onderneming gebruikt teken niet in strijd mag zijn met openbare orde of de goede moraal. Tekens die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op racistische uitdrukkingen kunnen nooit gebruikt worden als merk. Ook misleidende tekens worden niet toegelaten.

Bepaalde tekens kunnen nooit als merk toegelaten worden, bijvoorbeeld:

  • Tekens die strijdig zijn met openbare orde of goede zeden

  • Tekens die bestaan uit wapenschilden, vlaggen, staatsemblemen of emblemen vaninternationale organisaties

  • Tekens die bestaan uit geografische aanduidingen of beschermdeoorsprongsbenamingen

  • Tekens die traditionele aanduidingen van beschermde wijnen bevatten

  • Tekens die beschermde traditionele specialiteiten bevatten

Duidelijke weergave

 

Het teken dat men als merk wil deponeren, moet duidelijk en nauwkeurig kunnen worden weergegeven. Dat wil echter niet zeggen dat het teken altijd grafisch moet worden voorgesteld: een specifiek geluid kan bijvoorbeeld ook een merk zijn.

Classificatie: de keuze van bepaalde producten of diensten

 

Tegelijkertijd moet een merk wel gekoppeld zijn aan een beschrijving van producten of diensten die jouw bedrijf met dit merk zal vermarkten. De bescherming van een geregistreerd teken geldt dan ook enkel voor de gekozen producten en/of diensten.

Let op: de wetgeving biedt geen mogelijkheid om na de registratie van je merk extra producten of diensten aan het merk toe te voegen. Wanneer je de goederen of diensten aangeeft waarvoor je het merk gebruikt, is deze keuze eenmalig en definitief. Deze classificatie wordt daarom best op voorhand grondig voorbereid zodat je de beschermingsomvang van je merk goed kan inschatten.

Mr. Franklin verleent je graag juridisch bijstand bij twijfel aan de geldigheid van je (mogelijke) merkteken. Met behulp van onze expertise en ervaring zal de registratie van jouw merk vast met succes verlopen.

Indien je na de door ons uitgevoerde risico-analyse ervoor kiest om een andere teken als merk te gebruiken, kan Mr. Franklin je juridisch begeleiden door de eventuele rebranding.

Beschikbaarheid van het teken

 

Tot slot moet er ook gecontroleerd worden of het door jouw gekozen teken al dan niet ingenomen is door een andere merkhouder. Daarbij voeren wij als Mr. Franklin een nieuwheidsonderzoek uit. Dat is nodig om de beschikbaarheid van het door jou gekozen merk te controleren.

Hierbij screenen we het merkenregister op een gelijkaardig merk dat reeds zou zijn geregistreerd. Een identiek of soortgelijk merk kan namelijk voor potentiële discussies zorgen. Wij maken hiervan een risico-analyse op, zodat je de potentiële moeilijkheden kan inschatten.

Een juridisch expert merkenrecht nodig?

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het merkenrecht. Wij bieden snelle en efficiënte service, waarbij persoonlijke aanpak op maat centraal staat. Bovendien waken we over de transparantie met betrekking tot de kosten van onze dienstverlening. Waar mogelijk werken we met vaste tarieven, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Meer info over merkenbureaus kan je hier vinden.

Mr. Franklin helpt je graag verder met registratie, opvolging en verdediging van jouw merk. Neem gerust contact op met onze experts, zodat we je kunnen adviseren over de juridische bescherming van jouw merk.

logo.png

Soorten merken

 

Individuele merken

Een individueel merk behoort aan één bepaalde onderneming. Dit merk moet de producten of diensten afkomstig van dat bedrijf onderscheiden van andere producten of diensten op de markt.

Collectieve merken

 

Een vereniging van meerdere ondernemingen kan gezamenlijk een merk aanvragen. Daarmee worden de goederen en/of diensten gekenmerkt die aangeboden worden door alle leden van deze vereniging.

Niet alle verenigingen van ondernemingen kunnen de houder worden van een merk. De leden van die vereniging moeten een specifieke, door de wet bepaalde bedrijvigheid verrichten. Zie de website van het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie voor talrijke voorbeelden van collectieve merken.

Certificeringsmerken

 

Een certificeringsmerk kan niet zomaar voor elk goed of dienst aangevraagd worden. Zo’n merk onderscheidt gecertificeerde goederen van de andere op de markt aangeboden producten. De houder van een certificeringsmerk beoordeelt onafhankelijk of bepaalde producten aan de nodige vereisten voldoen opdat ze gecertificeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de Keurslager: dit merk houdt bepaalde kwaliteitsvereisten in.

Certificeringsmerken kunnen niet enkel aan de kwaliteit van het product gelinkt zijn, maar ook bijvoorbeeld aan milieu- of diervriendelijkheid.

Anker 3

Praktische voorbeelden

 

Hieronder volgt een kort overzicht over de meest voorkomende types merken in praktijk

Woordmerk

 

Dit is een merk dat enkel uit platte tekst bestaat, zonder enig visueel element. Dit kan een enkelvoudig woord zijn, een combinatie van woorden, enzovoort. Bekijk hier voorbeelden van merken die uit een woord bestaan.

Beeldmerk

 

In tegenstelling tot het woordmerk bevat een beeldmerk grafische elementen (bijvoorbeeld een afbeelding). Het gaat om een teken waarmee jouw producten en diensten geassocieerd worden. Dit kan bijvoorbeeld een logo zijn, maar ook woorden met visuele elementen of een speciaal lettertype.

Vormmerk / 3D-merk

 

Merkregistratie kan ook worden aangevraagd voor een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een product of de vorm van de verpakking ervan. Een goed voorbeeld zijn deze bekende flesjes van Coca-Cola.

Positiemerk

 

Een positiemerk bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt geplaatst of aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van een grafisch teken op de zijkant van een sportschoen.

Patroonmerk

 

Een merk kan ook bestaan uit een reeks bestanddelen die zich regelmatig herhalen. Zie deze overheidswebsite voor een goed voorbeeld.

Kleurmerk

 

Een enkelvoudig kleurmerk bestaat uit één kleur; ook is merkregistratie van een combinatie van kleuren mogelijk.​

Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page