top of page

Grondwettelijk Hof bevestigt uitsluiting softwareontwikkelaars van fiscaal gunstregime auteursrechten

Er heerste reeds enige tijd discussie en rechtsonzekerheid omtrent de vraag of de IT-sector al dan niet nog mag gebruikmaken van het vernieuwde fiscale gunstregime inzake auteursrechten. Eén interpretatie van deze nieuwe regelgeving stelde immers dat softwareontwikkelaars uitgesloten zijn van dit gunstregime.

 

Aldus werden twee vernietigingsberoepen ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de vernieuwde regelgeving.

 

Het Hof diende te oordelen of de uitsluiting van softwareontwikkelaars van het nieuwe gunstregime een schending vormt van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. Aanleiding hiertoe waren ten eerste de verklaringen van Minister van Financiën en een eerder voorafgaande beslissing van de rulingdienst (zie ook ons eerdere artikel) die softwareontwikkelaars uitsloten van het gunstregime.

 

Uitsluiting is geen discriminatie volgens het Grondwettelijk Hof

 

De eisers betoogden dat de uitsluiting van softwareontwikkelaars een schending vormde van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. Zij stelden dat ontwikkelaars van computerprogramma's zich in een vergelijkbare situatie bevinden als auteurs van letterkunde of kunst, aangezien computerprogramma's ook worden beschermd door het auteursrecht en zij dus de inkomsten uit auteursrechten via dezelfde fiscaalvriendelijke weg moeten kunnen ontvangen.

 

Het Hof ging echter niet mee in deze redenering en oordeelde in haar arrest van 16 mei 2024 dat deze uitsluiting van het fiscaal gunstregime voor softwareontwikkelaars geen discriminatie uitmaakt.

 

Het Hof erkende enerzijds dat auteurs van werken van “letterkunde of kunst” en softwareontwikkelaars vergelijkbare categorieën zijn, maar anderzijds stelde het Hof tegelijk dat zij zich in verschillende situaties bevinden. De bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten berust volgens het Hof immers op een zeer specifiek doel, want inkomsten uit auteursrechten worden vaak op onregelmatige en wisselvallige wijze verkregen. Net daarom werd destijds een fiscaalvriendelijke regeling in het leven geroepen ter compensatie van die onzekerheid qua inkomsten.

 

Bij softwareontwikkeling is van zo’n onzekerheid geen sprake volgens het Hof. De ontwikkeling van computerprogramma’s gebeurt op algemene wijze in stabiele economische relaties. De inkomsten uit auteursrechten IT-sector zijn bijgevolg evenmin onderworpen aan het risico van onregelmatigheid of wisselvalligheid, maar zijn daarentegen juist een volwaardige verloningsmethode geworden. Dat de IT-sector vaak auteursrechten toepast blijkt overigens uit de vele rulings volgens het Hof. Daarin schuilt volgens het Hof een essentieel verschil tussen de twee voormelde categorieën van personen.

 

Bijgevolg oordeelde het Hof dat het uitsluiten van inkomsten uit computerprogramma's van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is omdat zij op een objectief criterium (namelijk de aard van de werken) en een pertinent criterium (namelijk de doelstelling van de regelgeving) gebaseerd is. Dit verschil in behandeling brengt volgens het Hof ook geen onevenredige gevolgen met zich mee voor softwareontwikkelaars of hun werkgevers, aangezien het enige gevolg is dat zij onderworpen zullen zijn aan de “normale” fiscale regeling voor beroepsinkomsten, hetgeen past binnen de doelstellingen van de wetgever.

 

Gevolgen voor de IT-sector en conclusie

 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof bevestigt de initiële insteek van de vernieuwde regeling (die zich echter niet duidelijk vertaalde in de teksten zelf) en de stelling die de rulingdienst reeds had ingenomen op dit punt.

 

In de praktijk zullen ontwikkelaars van computerprogramma’s dus geen fiscaal voordeel kunnen genieten op inkomsten uit de overdracht of licentie op auteursrechten op computerprogramma’s. We raden dus af om deze gunstregeling nog toe te passen in deze context, want de fiscus controleert de IT-sector sowieso vrij intensief waardoor het risico om tegen de lamp te lopen reëel is.

 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat IT’ers in het geheel geen inkomsten uit auteursrechten meer mogen ontvangen via het gunstregime. Voor werken die geen “computerprogramma’s” zijn (zoals digital art, webdesign, enz.) blijft het gunstregime gewoon beschikbaar, mits natuurlijk aan de andere wettelijke voorwaarden zijn voldaan.

 

Heeft u vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor uw onderneming? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.

 

Comments


bottom of page