top of page

Beheersvennootschap Reprobel schakelt versnelling hoger en schrijft in 2023 170.000 bedrijven aanBeheersvennootschap Reprobel zal het komende jaar ongeveer een 170 000-tal bedrijven aanmanen de door hen auteursrechtelijk verplichte vergoedingen te betalen. Het doet dit omdat de organisatie schat dat in 2022 een slordige 10 miljoen euro aan vergoedingen niet werd betaald. Vergoedingen die rechtstreeks doorvloeien naar auteurs en uitgeverijen binnen de creatieve sector. CEO Jean-Paul Langhoor-Beitia verklaarde in De Tijd dat heel wat bedrijven zich niet bewust zijn van het bestaan van dergelijke verplichte vergoedingen en ze besliste dan ook haar activiteiten te kaderen binnen een nieuwe campagne om onduidelijkheden van de baan te helpen. Mr. Franklin licht het voor u toe.Wat is Reprobel?

In haar nieuwe campagne maakt Reprobel aan de hand van o.a. educatieve filmpjes duidelijk hoe het te werk gaat. Beheersvennootschap Reprobel is een vennootschap die waakt over de vermogensrechten van verschillende auteursrechthebbenden en deze beheert (lees: int). Het kan daarbij enerzijds gaan om de natuurlijke persoon die het werk van letterkunde of kunst heeft gemaakt (i.e. de auteur) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de vermogensrechten op een auteursrechtelijk beschermd werk heeft verkregen via een overeenkomst (i.e. een uitgever).


Hoewel Reprobel een privé-entiteit en geen ministerie of overheidsinstelling is, wordt Reprobel wel vergund door de minister van economie, fungeert het onder toezicht van de Controledienst van de beheersvennootschappen en is het onderhevig aan strikte reglementering. Zo heeft de Controledienst de taak om de tariferings-, innings- en verdelingsregels van de door Reprobel geïnde vergoedingen te controleren. Inningen mogen namelijk niet discriminerend werken en de verschillende licentietarieven moeten objectief zijn.


Reprobel is een auteursrechtelijke vergoeding

De vergoedingen die door Reprobel worden geïnd, zijn auteursrechtelijk verplicht. Hoewel artikel XI.165, §1, lid 1 van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) bepaalt dat alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht heeft om dit werk op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk, te reproduceren, voorziet o.a. artikel XI.190, 5° WER in een uitzondering. Volgens dat artikel is het mogelijk om zonder de toestemming van de auteur een kopie te maken van ‘papier naar papier’ van een bepaald werk via een klassieke fotokopieermachine voor zover dat gebeurt door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in het kader van de eigen professionele activiteiten.


Als compensatie voor het feit dat geen toestemming moet worden gevraagd aan de auteurs, hebben auteurs en uitgevers recht op een vergoeding. Voor fotokopieën die voor een louter professioneel doeleinde worden gemaakt, krijgen de auteurs een zogenaamde “reprografievergoeding”, dewelke op heden wordt ingevorderd door Reprobel en zal worden verdeeld onder alle aangesloten auteurs en uitgevers. Artikels XI.235 WER e.v. stellen de basisregels vast inzake de inning van deze vergoeding en bepalen dat de vergoeding dient te worden berekend in functie van het aantal reproducties.


Voor auteursrechtelijke handelingen die niet onder een bepaalde uitzonderingsgrond vallen, moet in principe toestemming worden gevraagd aan de auteur en kan de auteur daarbij zelf bepalen in welke mate hij/zij daarvoor een vergoeding wenst te ontvangen. Ook voor het innen van deze vergoedingen kan de auteur beroep doen op Reprobel. Reprobel biedt in dat kader aanvullende licentieproducten aan, zoals de combilicentie die zowel de wettelijke vergoeding als de zelf door de auteur bepaalde vergoeding omvat. Dergelijk licentiepakket zorgt ervoor dat de onderneming in kwestie niet zelf hoeft na te gaan of toestemming moet worden gevraagd dan wel een vergoeding moet worden betaald.


Conclusie : het betalen van een Reprobel vergoeding is verplicht

Ondernemingen zijn zich vaak niet bewust van de verschillende toestemming of vergoeding behoevende handelingen die ze stellen en laten daarom vaak na toestemming te vragen en/of een vergoeding te betalen aan de auteursrechthebbende. Beheersvennootschap Reprobel faciliteert de inning van dergelijke vergoedingen, niet alleen voor de auteurs en uitgevers zelf maar ook voor ondernemingen. Deze laatste hoeven namelijk niet meer per auteur en per handeling na te gaan of toestemming vereist is en welke vergoeding dient te worden betaald. Om die reden alsook met de insteek de creatieve sector te geven waar het recht op heeft, is het verplicht de door Reprobel ingevorderde vergoeding te betalen en aangewezen om op de website van Reprobel na te gaan welk uitgebreider licentiepakket geschikt is voor jouw onderneming.


Heb je vragen over auteursrechtelijke vergoedingen? Raadpleeg dan zeker onze website en aarzel niet om ons te contacteren!


Mattice De Schagt

Mr. Franklin


Comentários


bottom of page