top of page

Bijstand in klacht voor geschillenkamer GBA

Bijstand in klacht voor geschillenkamer GBA

Bijstand in klacht voor geschillenkamer GBA nodig?


Heeft de GBA jouw onderneming gecontacteerd in verband met vragen rond de gegevensbescherming binnen het bedrijf? Of is er tegen jouw firma al een procedure opgestart voor de Geschillenkamer? Mr. Franklin legt uit wat de gevolgen voor jouw bedrijf kunnen zijn en hoe we je erbij kunnen helpen.


Geschillenkamer van de GBA


De gegevensbeschermingsautoriteiten zijn onafhankelijke administratieve autoriteiten die op de verwerking van persoonsgegevens toezien. Elk lidstaat heeft onder de huidige GDPR-normen de verplichting om een toezichthoudende autoriteit op te richten. De Belgische nationale toezichthouder (ook gewoon Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA genoemd) waakt sinds 2017 over de naleving van de GDPR-vereisten.


De Geschillenkamer is het administratief rechtscollege van de GBA. De Geschillenkamer treedt handhavend op naar aanleiding van een klacht neergelegd door een particulier of de bevindingen van de inspectie. Ook kan de GBA zelf initiatief nemen om de Geschillenkamer in te schakelen wanneer er ernstige aanwijzingen van een inbreuk aanwezig zijn. De gevolgen van het optreden door de GBA naar aanleiding van een klacht worden verderop uitgebreider toegelicht.


Hoe verloopt de klachtenprocedure bij de GBA?


Allereerst moet er vermeld worden dat de klachtenprocedure niet de enige optie is om een GDPR-inbreuk bij de GBA te melden. Zo zijn er nog twee andere opties: een informatieverzoek en een bemiddelingsverzoek.


Lees meer over klachten bij de GBA.


Een bemiddelingsverzoek is aan de orde wanneer de klager liever een minnelijke oplossing zoekt en de verzoening tussen de betrokken partijen een mogelijkheid blijft. Een informatieverzoek kan een antwoord bieden op specifieke vragen over gegevensbescherming.


Elk verzoek dient schriftelijk te worden opgesteld en is in principe kosteloos. Indien het verzoek kennelijk ongegrond is, kan er echter een redelijke administratieve vergoeding worden aangerekend aan de klager. Zo'n verzoek wordt dus meestal niet zomaar opgesteld.


Kiest de betrokkene er toch voor om een klacht neer te leggen, dan zal de GBA deze klacht onderzoeken. Het indienen van een klacht gebeurt in principe schriftelijk. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, dan zal de Geschillenkamer deze onderzoeken. De klachtenprocedure voor de Geschillenkamer is geen gerechtelijke procedure, al lijkt het daar wel sterk op.


De Geschillenkamer kan eerst de daarvoor specifiek opgeleide inspectiedienst vragen om een onderzoek uit te voeren of de klacht meteen zelf onderzoeken. In het laatste geval moet de Geschillenkamer de keuze maken tussen de zogezegde “light” procedure of de gewone procedure ten gronde.


“Light” procedure


In het kader van deze procedure kan de Geschillenkamer de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de inbreukmakende onderneming bevelen om te voldoen aan het verzoek van de betrokkene en hem zijn rechten laten uitoefenen. Ook kan de Geschillenkamer de klacht seponeren of het dossier doorsturen naar het parket van de procureur des Konings. In dit laatste geval zal kan er wél een gerechtelijke procedure worden opgestart door het parket.


Procedure ten gronde


Kiest de Geschillenkamer voor de volwaardige procedure ten gronde, dan zullen de partijen hun standpunten sterk moeten maken door onderling conclusies uit te wisselen. De beweerde inbreukmaker krijgt dus de kans om zich te verweren. Op basis van deze conclusies zal de Geschillenkamer beslissen om al dan niet een sanctie op te leggen. Ook in deze fase kan de klacht nog steeds geseponeerd worden. Een andere mogelijkheid is dan de GBA niet handhavend zal optreden en een voorstel tot schikking of een waarschuwing zal formuleren.


Tegen de beslissingen van de Geschillenkamer kan een beroep worden ingesteld. Dit moet echter gebeuren binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing. Bijstand van een advocaat is in het kader van een procedure voor de Geschillenkamer is niet verplicht maar wel aan te raden.


Wat zijn de mogelijke sancties?


Heeft er iemand een klacht tegen jouw onderneming bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend, dan kan dit natuurlijk tot negatieve gevolgen leiden. Zo kan de GBA verschillende sancties opleggen. Aan de onderneming-inbreukmaker kan bijvoorbeeld de verplichting worden opgelegd om een administratieve geldboete te betalen. Ook kan de GBA voorlopige maatregelen bevelen. De GBA kiest tussen deze opties afhankelijk van de concrete situaties.


Opgelet: een GBA-boete mag niet worden onderschat. In uitzonderlijke gevallen kan het namelijk oplopen tot 10 miljoen EUR of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet.


Mr. Franklin: bijstand in procedures voor de GBA


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in GDPR. Door op te treden als jouw contactpersoon voor de GBA kunnen we een vlotte medewerking faciliteren. Zo worden de kansen op een zware sanctie geminimaliseerd.


Als ondernemer kan je in elk van bovenstaande procedures een beroep doen op onze expertise om de belangen van jouw onderneming te verdedigen. We staan je met raad en daad bij in het kader van procedures voor de Geschillenkamer, de Eerstelijnsdienst en de Inspectiedienst. Onze aanpak is telkens in overleg. De strategie hangt af van de concrete omstandigheden en de fase waarin het dossier zich op dit ogenblik vindt.


Is er al een beslissing uitgesproken door de Geschillenkamer, dan staan we jouw onderneming ook graag bij tijdens de beroepsprocedure voor het Marktenhof in Brussel.


Omdat transparantie zowel over je dossier als over de kosten onze prioriteit is, kunnen we je steeds vrijblijvend een aangepaste offerte bezorgen die afgestemd zal zijn op de aard en complexiteit van de situatie.


Contacteer ons


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening en eraan verbonden tarieven kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Wij koppelen snel terug met duidelijke info over de mogelijke pistes met het oog op een optimale afhandeling van jouw dossier.

bottom of page